Trinava ApS
Salgs- og leveringsbetingelser


1.ANVENDELSE
1.1


Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle tilbud, ordrer og levering af skadesbegrænsende ydelser (”Ydelserne”) fra Trinava ApS (”Trinava”).
 
1.2

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til Ydelserne fra kundens side, anført i eksempelvis kundens ordreafgivelse, er ikke bindende for Trinava, medmindre Trinava skriftligt har erklæret sig indforstået med de pågældende specifikke krav. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem kundens betingelser eller krav og disse salgs- og leveringsbetingelser, skal disse salgs- og leveringsbetingelser have forrang.
 
1.3Såfremt der er indgået separat aftale mellem kunden og Trinava, som henviser til disse salgs- og leveringsbetingelser, udgør disse en integreret del af en sådan aftale. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem disse salgs- og leveringsbetingelser og aftalen, skal den konkrete aftale have forrang.
 
2.PRIS OG BETALING
2.1

Så længe arbejdet med Ydelserne pågår, udføres arbejdet efter løbende regning, hvis ikke andet er aftalt.
 
2.2

Alle priser opgives eksklusiv moms. Priser til forbrugere opgives dog inklusiv moms.
 
2.3Betaling skal finde sted netto kontant senest 30 dage efter fakturadato.
 
2.4Såfremt kundens forsikringsselskab betaler Trinavas faktura, er Trinava berettiget og forpligtet til at opkræve selvrisikoen hos kunden og til at afkræve kunden momsbeløbet på fakturaen, såfremt kunden er momsregistreret.
 
2.5


Trinava forbeholder sig ret til at justere sine priser med umiddelbar virkning, såfremt Trinavas leverandør ændrer sine priser, og ellers med 1 måneds skriftligt varsel til kunden.
 
2.6
Ved forsinket betaling er Trinava berettiget til at opkræve gebyr med DKK 100,00 per rykkerskrivelse, dog højest for 3 rykkerskrivelser for samme Ydelse. Trinava er ligeledes berettiget til at opkræve morarente. Den årlige morarente udgør Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på p.t. 8%, jfr. rentelovens §5, stk. 1.
 
2.7Ved forsinket betaling er Trinava ligeledes berettiget til at tilbageholde øvrige Ydelser, som er bestilt men ikke leveret på det pågældende tidspunkt, indtil kunden har betalt alle skyldige beløb inklusiv renter og gebyrer, eller til at annullere udestående ordrer.
 
3.FORSINKELSE
3.1


Er Trinava vidende om, at forsinkelse vil indtræffe, skal dette uden ophold skriftligt meddeles kunden, ligesom tidspunktet for, hvornår levering af Ydelserne herefter kan forventes at finde sted skal meddeles kunden.
 
3.2

Forsinket levering berettiger ikke kunden til erstatning for eventuelt tab som følge af forsinkelsen.
 
4.ARBEJDETS UDFØRELSE
4.1
Trinava udfører Ydelserne med henblik på at forsøge at redde kundens værdier efter skader. Trinava foretager en professionel vurdering af skadens omfang og analyserer skaden under anvendelse af den mindst mulige destruktive metode. Kunden har mulighed for at fremkomme med specifikke ønsker til undersøgelsesmetode og resultat.
 4.2


Trinava indestår for at Ydelserne er fagligt og håndværksmæssigt korrekt udført. Trinava forsøger bedst muligt at bringe forholdene tilbage til oprindelig tilstand, men Trinava kan ikke garantere resultatet.
 
4.3Trinava er medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening og er derfor forpligtet til at overholde en lang række etiske og praktiske krav i Servicenormen, herunder til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, uddannelse af medarbejdere, krav til underleverandører m.v.
  
5.MANGLER
5.1
Kunden skal undersøge Ydelserne ved afleveringen. Hvis kunden opdager en mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den uden ugrundet ophold skriftligt meddeles til Trinava. Hvis en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke uden ugrundet ophold skriftligt meddeles til Trinava, kan den ikke senere gøres gældende.
 
5.2
Såfremt manglen først viser sig efter den i 5.1 nævnte undersøgelse, skal reklamation dog altid ske straks efter manglen viser sig, dog senest 3 måneder efter levering af Ydelserne. Ved senere
reklamation har kunden mistet sine rettigheder til at gøre manglen gældende.
 
5.3
Skulle en Ydelse vise sig at lide af en mangel, som Trinava er ansvarlig for, påtager Trinava sig efter eget valg enten at afhjælpe manglen indenfor rimelig tid eller at give et forholdsmæssigt afslag i prisen. I øvrigt berettiger mangler ikke kunden til erstatning for eventuelt tab som følge af manglen.
 
5.4

Trinava hæfter ikke for mangler, som skyldes forhold som Trinava er uden ansvar for, herunder for underleverandører.
 
6.ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORCE MAJEURE
6.1

Medmindre andet er anført i disse salgs- og leveringsbetingelser er Trinava erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
 
6.2


Trinava er ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader såsom genhusningsomkostninger, driftstab, tabt fortjeneste, tidstab, rentetab, tab af data eller lignende tab.
 
6.3

Trinavas erstatningspligt kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det for Ydelserne fakturerede beløb.
 
6.4

Ingen af parterne er ansvarlig for skader opstået som følge af omstændigheder den pågældende part ikke er herre over, eksempelvis strejke, lockout, regeringsforanstaltninger, sabotagehandlinger, naturkatastrofer, valutarestriktioner, beslaglæggelse, krig, maskinsammenbrud, mangler ved leverancer fra underleverandør eller forsinkelse fra underleverandør og lign. Såfremt en part vil påberåbe sig force majeure skal den anden part uden unødigt ophold underrettes herom. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når den pågældende begivenhed har varet ud over 3 måneder.
 
7.PRODUKTANSVAR
7.1


Trinava er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende produktansvarslov, dog således, at Trinavas produktansvar aldrig omfatter driftstab eller andet indirekte tab, jfr. 6.2.
 
8.TVISTER
8.1

Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret. Retten i Hillerød er aftalt værneting.
Leveret af